Algemene voorwaarden

  1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van APO Dealmakers B.V, gevestigd te Haarlemerstraatweg 167B, 1165MK te Halfweg.

1.2 Door gebruik te maken van de diensten van het bedrijf, stemt de klant in met deze algemene voorwaarden.

  1. Diensten

2.1 Het bedrijf biedt internetverkoop van elektronica goederen.

2.2 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie die nodig is voor het verlenen van de diensten.

  1. Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in EURO (€) en zijn inclusief eventuele belastingen, tenzij anders vermeld.

  1. Intellectueel Eigendom

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten en/of producten blijven eigendom van het bedrijf, tenzij anders overeengekomen.

  1. Aansprakelijkheid

5.1 Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de diensten of producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van het bedrijf.

  1. Overmacht

6.1 Het bedrijf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld.

  1. Toepasselijk Recht

7.1 Op alle overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant is het toepasselijk recht van toepassing.

  1. Geschillenbeslechting

8.1 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Haarlem.

  1. Wijzigingen

9.1 Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe overeenkomsten en op bestaande overeenkomsten nadat de klant hiervan op de hoogte is gesteld.

Door gebruik te maken van de diensten van het bedrijf, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

APO Dealmakers B.V.

Haarlemerstraatweg 167b, 1165MK Halfweg

Info@apodealmakers.com

+31633228665

www.apodealmakers.com

 

Retourformulier - Vul je bestelnummer in bij ''reactie''